کافه آجری – قسمت 8

برنامه 31 ژانویه 2021

موضوع برنامه: کافه آجری قسمت 8

اجرا: سعیده و سجاد

بخش اول: موزیک‌زیرنویس

بخش دوم: قسمت پنجم ِکتاب معجزه‌ی گفت و گو

https://t.me/gahshenood

0 دوست داشتمش