فلسفه برای همه

برنامه 29 نوامبر 2020

موضوع برنامه: فلسفه برای همه

نشستی به مناسبت روز جهانی فلسفه با حضور مرتضی عابدینی فرد و حسن مسعود که دوستان گروه فرهنگی آفتاب زحمت هماهنگی اون رو کشیدن.

https://t.me/Aftab_Philosophy

https://t.me/gahshenood

0 دوست داشتمش