دوازدهم نوامبر 2017، با گروه اجرایی انجمن دانشجویان ایرانی دانشگاه آلبرتا

برنامه زنده 12 نوامبر 2017

موضوع برنامه :با گروه اجرایی انجمن دانشجویان ایرانی دانشگاه آلبرتا

اجرا: امیرحسین و معین

کارگردان فنی : مرتضی

در این برنامه گپ و گفتی داشتیم با بچه های گروه اجرایی انجمن دانشجویان ایرانی دانشگاه البرتا که به اختصار ایسایوای خونده میشه. دوستان از برنامه هاشون در سال آینده برای ما صحبت کردند.

موزیک های پخش شده :

پخش شده از استودیو سی جی اس ار دانشگاه البرتا، ادمونتون، کانادا

0 دوست داشتمش