ششم نوامبر 2016، اضطراب

برنامه زنده 6 نوامبر 2016

موضوع برنامه: اضطراب

اجرا: احسان و پگاه

موسیقی پخش شده:

زیر باران: گروه سیرکل

آهنگ زندگی: گروه دال

برو وسط: ایندو

پخش شده از اس2016-05-11-19-24-02تودیو سی جی اس ار دانشگاه البرتا، ادمونتون، کانادا

1 دوست داشتمش