دوازدهم آوریل 2015، تکنیک های گفتگو

برنامه زنده 12 آوریل 2015

موضوع برنامه: تکنیک های گفتگو

اجرا: احسان و پگاه

میهمانان برنامه: سالار و شهرام

موسیقی پخش شده:

امشب: فرشاد ساعدی

جاده چالوس: رضا یزدانی

2 دوست داشتمش