البوم تصویری انتخابات انجمن فرهنگی ایرانیان ادمونتون

روز شنبه 25 اکتبر 2014 انتخابات انجمن ایرانیان ادمونتون  با حضور بیش از 40 نفر از اعضای این انجمن در سالن اجتماعات کتابخانه ادمونتون برگزار شد و قبل از برگزاری انتخابات آقای نیک سیرت به نمایندگی از اعضای هیات مدیره قبلی این انحمن به ارائه گزارش فعالیتهای سال گذشته و همینطور گردش مالی انجام شده در سالی که گذشت پرداختند.

طبق اساسنامه این انجمن یک نفر از اعضای هیات مدیره قبلی میبایست در هیات مدیره جدید نیز حاضر میبود که آقای نیک سیرت برای عضویت در هیات مدیره جدید انتخاب شد و پس از ان کاندیدا های هیات مدیره هر کدام به مدت 5 دقیقه به معرفی خود پرداختند و در نهایت با رای گیری انجام شده باقی اعضا به شرح زیر انتخاب شدند :

سیاوش صمدی

سیامک مهاجری

داود انصاری

ابتین غفاری

آناهید شاهمرادی

محمود نجاتی

IHSE (1)

IHSE (2)

IHSE (3)

IHSE (4)

IHSE (5)

IHSE (6)

IHSE (7)

IHSE (8)

IHSE (9)

IHSE (10)

IHSE (11)

IHSE (12)

IHSE (13)

IHSE (14)

IHSE (15)

IHSE (16)

IHSE (17)

IHSE (18)

IHSE (19)

IHSE (20)

IHSE (21)

IHSE (22)

IHSE (23)

IHSE (24)

IHSE (25)

IHSE (26)

IHSE (27)

IHSE (28)

 

 

 

3 دوست داشتمش