پادشاه گوش الاغی

pgo6

پادشاه گوش الاغی

گزینش قصه : رستم گلسرخ تبار

گزینش، ترجمه و بازنویسی داستان : نکیسا نورایی

قصه گو : گلاره

ویرایش و موسیقی گذاری : امیر حسین

هدف این پروژه، آشنا کردن کودکان ایرانی بین ۴ تا ۸ سال با سایر فرهنگها از راه بازگویی افسانه ها است. شخصیت این پروژه، «خاله گیتی»، قصه گویی است که پس از عمری جهانگردی، افسانه ها و قصه هایی از گوشه و کنار دنیا برای کودکان به ارمغان آورده و در هر قسمت،‌ یک افسانه از یک ملت نقل می کند قصه پادشاه گوش الاغی، یه قصه فولکور ایرلندی است.

36 دوست داشتمش