اسپانیا ، تاریخی فراموش شده (قسمت پنجم)

مجموعه تاریخ فراموش شده سفرنامه ای است به اسپانیا که توسط نکیسا آماده شده. قسمت پنجم این مجموعه که اختصاص داره به شهر سویل و مراسم سمانا سنتا رو می تونید اینجا بشنوید.

سایر سفرنامه های نکیسا رو می تونین در http://nakisa-nooraee.com/travel.html بخونید

تهیه و ضبط: نکیسا

موسیقی :
موسیقیهای سمانا سنتا

1
ایستگاه اتوبوس در مادرید. چند ساعت انتظار

2
مهمانخانه در سویل. از طبقه دوم این عکس را گرفتم

3
دسته سمانا سنتا

4
طَبَق سمانا سنتا

5
طَبَق سمانا سنتا

6
طَبَق سمانا سنتا

7
حمل کنندگان طبق

8
در دسته سمانا سنتا کودکان هم بودند. این عکس را بعد از تمام شدن مراسم، در یکی از کوچه های اطراف مراسم، از پسری که لباس سمانا سنتا بر تن داشت و با مادرش به خانه می رفت گرفتم. از مادرش پرسیدم که اجازه دارم عکس بگیرم. او هم با لبخند پاسخ مثبت داد

9
خرقه پوشان شمعهای بلندی را در دست داشتند. کودکان اشک این شمعها را به عنوان تبرک جمع می کردند. خرقه پوشان به کودکانی که در بین ناظرین بودند،‌عکس مسیح یا تسبیح کوچک هدیه می دادند

6 دوست داشتمش

1 Response

  1. 06/06/2017

    […] قسمت پنجم- سویل (لینک دانلود مستقیم، لینکِ گاهشنود) […]