نوزدهم ژانویه 2014، مصاحبه با داوطلبان انجمن دانشجویان ایرانی دانشگاه آلبرتا

برنامه زنده نوزدهم ژانویه 2014 –

اجرا : احسان

موضوع برنامه : مصاحبه با داوطلبان انجمن دانشجویان ایرانی دانشگاه آلبرتا

میهمان برنامه : رضا، شهرام و پگاه

1093223_10201398432183287_449656675_o

3 دوست داشتمش