گردهمايي دانشجویان دانشگاه آلبرتا ، وروديهاي جديد(٢٠١٤) به دعوت نشريه ايرانيان

روز پنج شنبه بیست و هفتم سپتامبر 2013 گردهمایی دانشجویان داشگاه آلبرتا به دعوت ماهنامه ایرانیان ادمونتون و با شرکت دانشجویان قدیمی و ورودی های جدید در یکی از سالنهای ETLC  برگذار شد و گروه های فرهنگی فعال در ادمونتون به معرفی خود  پرداختند .’گروه های حاضر در جلسه شامل انجمن فرهنگی ایرانیان ادمونتون ، انجمن دانشجویان ایرانی دانشگاه آلبرتا   ، گروه اشتراک کتاب-ادمونتون ، گروه دانشجویان برای دانش آموزان ، ماهنامه ایرانیان ادمونتون ، کانون فرهنگی ایرانیان دانشگاه آلبرتا، انجمن اندیشه ، انجمن ادبی دانشجویان دانشگاه آلبرتا  و صد البته گاهشنود قاصدک بودند و نماینده هر گروه چند دقیقه ای از فعالیتهای جاری و آتی خود برای دوستان علاقه مند صحبت کردند .

001

002

004

005

006

007

008a

009

011

011a

012

013

014

015

016

017

018

019

020

021

022

023

024

025

026

14 دوست داشتمش