آری ، آری ….هیچ ، هیچ ….

داستان کوتاه آری ،آری … هیچ، هیچ

نوشته پیام ناصر

با صدای شاهین

ویرایش : امیر حسین

پیام ناصر نویسنده جوان و خواش آتیه با نوشتن کتاب “بهت زدگی” در بین خوانندگان رمان ایرانی معرفی شد . نوشته های او از سادگی و در عین حال عمق زیادی برخوردارند و تنهایی شخصیتهای داستانی او فرصت کنکاش در آنها را به خواننده میدهد . داستان آری ؛ آری … هیچ ، هیچ با اندکی تغییر در متن کتاب “بهت زدگی” آورده شده است .

“……ميان اساطير مصر باستان ؛ روح بي شكلي هست كه آتوم ناميده مي شود . آتوم همزمان دو معني دارد هيچ و تماميت.
من آن را بهت زدگي مي نامم.

با صداي خس خس حركت موجودي لابه لاي برگ ها از خواب بيدار شدم .
تلاش كردم پلكهاي بي رمقم را كمي از هم باز كنم . اما همچون دريچه هاي زنگار گرفته كه ساليان دراز روغن كاري نشده باشند از خود مقاومت نشان مي دادند…”

93c8ab03de88e676aee4fe45dcbba605

arii...

8 دوست داشتمش