آرشیو برنامه های زنده گذشته (پیش از دسامبر 2013)

۳ آذر ۱۳۹۲ (۲۴ نوامبر ۲۰۱۳)، اجرا: احسان، پگاه و مائده

۲۱ آبان ۱۳۹۲ (۱۰ نوامبر ۲۰۱۳)، اجرا: الهام

۱۲ آبان ۱۳۹۲ (۳ نوامبر ۲۰۱۳)، اجرا: احسان، پگاه و کارا

۶ آبان ۱۳۹۲ (۲۷ اکتبر ۲۰۱۳)، اجرا: نرگس و امیرحسین

۲۱ مهر ۱۳۹۲ (۱۳ اکتبر ۲۰۱۳)، اجرا: احسان، الهام، رژیا، بهروز و نادر

۶ مرداد ۱۳۹۲ (۴ آکوست ۲۰۱۳)، اجرا: امیرحسین، علیرضا و نرگس

۳۰ تیر ۱۳۹۲ (۲۸ جولای ۲۰۱۳)، اجرا: محمد، امیرحسین و نرگس

۲۳ تیر ۱۳۹۲ (۱۴ جولای ۲۰۱۳)، اجرا: محمد، امیرحسین، علیرضا و پوریا

۱۶ تیر ۱۳۹۲ (۷ جولای ۲۰۱۳)، اجرا: احسان، امیرحسین و فرهاد

۹ تیر ۱۳۹۲ (۳۰ ژوئن ۲۰۱۳)، اجرا: محمد، امیرحسین، محمدعلی و پوریا

۲ تیر ۱۳۹۲ (۲۳ ژوئن ۲۰۱۳)، اجرا: محمد و علیرضا

۲۶ خرداد ۱۳۹۲ (۱۶ ژوئن ۲۰۱۳)، اجرا: احسان، علیرضا، امیرحسین

۱۹ خرداد ۱۳۹۲ (۹ ژوئن ۲۰۱۳)، اجرا: نرگس، حسین، امیرحسین

۱۲ خرداد ۱۳۹۲ (۲ ژوئن ۲۰۱۳)، اجرا: امیرحسین

۵ خرداد ۱۳۹۲ (۲۶ می ۲۰۱۳)، اجرا: الهام

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۲ (۱۹ می ۲۰۱۳)، اجرا: احسان، الهام، علیرضا، امیرعلی و لیلا

۱ اردیبهشت ۱۳۹۲ (۲۱ آوریل ۲۰۱۳)، اجرا: محمد، کارا و علی

۲۵ فروردین ۱۳۹۲ (۱۴ آوریل ۲۰۱۳)، اجرا: امیرحسین، نیما، کارا و امین

۱۸ فروردین ۱۳۹۲ (۷ آوریل ۲۰۱۳)، اجرا: محمدرضا، آرش و محمد

۱۱ فروردین ۱۳۹۲ (۳۱ مارس ۲۰۱۳)، اجرا: احسان، علی، آرش و محمد

۵ فروردین ۱۳۹۲ (۲۴ مارس ۲۰۱۳)، اجرا: احسان، علیرضا، آرش و الهام

۲۷ اسفند ۱۳۹۱ (۱۷ مارس ۲۰۱۳)، اجرا: نرگس، فرهاد و امیرحسین

۲۰ اسفند ۱۳۹۱ (۱۰ مارس ۲۰۱۳)، اجرا: نرگس، محمد، علیرضاو امیرحسین

۱۳ اسفند ۱۳۹۱ (۳ مارس ۲۰۱۳)، اجرا: نرگس، محمد، احسان و امیرحسین

۶ اسفند ۱۳۹۱ (۲۴ فوریه ۲۰۱۳)، اجرا: نرگس، مانده، علیرضا و امیرحسین

۲۹ بهمن ۱۳۹۱ (۱۷ فوریه ۲۰۱۳)، اجرا: الهام، کارا، احسان و محمد

۱۵ بهمن ۱۳۹۱ (۳ فوریه ۲۰۱۳)، اجرا: امیرحسین، نرگس، احسان و فرهاد

۸ بهمن ۱۳۹۱ (۲۷ ژانویه ۲۰۱۳)، اجرا: امیرحسین، نرگس، احسان و الهام

۱ بهمن ۱۳۹۱ (۲۰ ژانویه ۲۰۱۳)، اجرا: امیرحسین، نرگس، احسان و الهام
 
۲۴ دی ۱۳۹۱ (۱۳ ژانویه ۲۰۱۳)، اجرا: امیرحسین، نرگس و محمد

۱۷ دی ۱۳۹۱ (۶ ژانویه ۲۰۱۳)، اجرا: امیرحسین، نرگس و محمد

۱۹ آذر ۱۳۹۱ (۹ دسامبر ۲۰۱۲)، اجرا: احسان و مسلم

۲۸ آبان ۱۳۹۱ (۱۸ نوامبر ۲۰۱۲)، اجرا: آمنه، افرا و مسلم.

۱۴ اسفند ۱۳۹۰ (۴ مارس ۲۰۱۲)، اجرا: پرستو، محمد و مسلم، کارگردان: مسلم، موضوع: غرور ملی

۳۰بهمن۱۳۹۰ (۱۹فوریه۲۰۱۲)، اجرا: الهام و علی. کارگردان: الهام. موضوع: کرت کوبین و ترانه های نیروانایی

۱۶ بهمن ۱۳۹۰ (۵ فوریه ۲۰۱۲)، اجرا: سحر و مسلم، کارگردان: مسلم، موضوع: جشن سده، اتفاقات دانشگاه و ،،،

۱۰بهمن۱۳۹۰(۲۹ژانویه۲۰۱۲)،اجرا:حسین و محسن. کارگردان:محسن. موضوع: همه چیزدانی و اظهارنظرهای غیرکارشناسی

۳بهمن۱۳۹۰(۲۲ژانویه۲۰۱۲)،اجرا:نوید، الهام. کارگردان: الهام. موضوع: قسمت دوم موسیقی زیرزمینی و اعتراضی

۲۶دی۱۳۹۰(۱۵ژانویه۲۰۱۲)،اجرا:امین. کارگردان: کارا. موضوع: هویت ایرانی

۱۹ دی ۱۳۹۰(۸ ژانویه ۲۰۱۲)، اجرا: پرستو، احسان و مسلم، کارگردان: مسلم، موضوع: حریم خصوصی

۲۸آذر۱۳۹۰(۱۸دسامبر۲۰۱۱)،اجرا: حسام، علی و محسن. کارگردان: محسن. موضوع: کار داوطلبانه

۲۰آذر۱۳۹۰(۱۱دسامبر۲۰۱۱)،اجرا: نفیسه، سیاوش، نوید، الهام. کارگردان: الهام. موضوع: موسیقی زیرزمینی و اعتراضی

۱۳آذر۱۳۹۰(۴دسامبر۲۰۱۱)،اجرا: امین،سفانه،نفیسه،کارا کارگردان: کارا. موضوع:معضلات دختران ایرانی در خارج از ایران

۶ آذر ۱۳۹۰ (۲۷ نوامبر ۲۰۱۱)، اجرا: احسان و مسلم، کارگردان: مسلم، موضوع شادی

۳۰آبان۱۳۹۰(۲۰ نوامبر ۲۰۱۱)،اجرا: حسین و محسن کارگردان: محسن. موضوع: اخلاق نقد -انتقاد سازنده و انتقاد مخرب

۲۳آبان۱۳۹۰(۱۳ نوامبر ۲۰۱۱)،اجرا: نفیسه،آرش،نوید،الهام کارگردان: الهام. موضوع:فوتبال ادمونتون

۱۶آبان۱۳۹۰(۶ نوامبر ۲۰۱۱)،اجرا: امین،پویا و کارا کارگردان: کارا موضوع: هم وطن گریزی در نزد ایرانیان مقیم ادمونتون

۸ آبان ۱۳۹۰ (۳۰ اکتبر ۲۰۱۱) اجرا احسان و مسلم، کارگردان: مسلم، موضوع: هالووین

۱ آبان۱۳۹۰(۲۳ اکتبر ۲۰۱۱)،اجرا: حسام، حسین، شادی و محسن. کارگردان:محسن، موضوع: نظام سرمایه داری و جنبش های مردمی – جنبش تسخیر وال استریت

۲۴ مهر۱۳۹۰(۱۶ اکتبر ۲۰۱۱)،اجرا: الهام، رکسانا، سیاوش و علی ه. کارگردان:الهام، موضوع:هفته همبستگی – نمودهای فرهنگ سرکوبگری

۱۷ مهر۱۳۹۰(۹ اکتبر ۲۰۱۱)،اجرا:کارا و نمایندگان ادوار ISAUA (بهنام، حسین، رامان، ناصح، نفیسه). کارگردان:کارا، موضوع:تغییرات اساسی در رویکرد انجمن ISAUA

۱۰ مهر۱۳۹۰(۲ اکتبر ۲۰۱۱)،اجرا:مسلم و هادی. کارگردان:مسلم، موضوع:پاییز

۳ مهر۱۳۹۰(۲۵ سپتامبر ۲۰۱۱)،اجرا:حسین، علی و محسن. کارگردان:محسن، موضوع:افراط و تفریط

۲۷شهریور۱۳۹۰(۱۸سپتامبر۲۰۱۱)،اجرا:الهام،مرتضی،کارا و رکسانا. کارگردان:کارا موضوع:زیبایی شناسی و فلسفه ورزش کشتی

۲۰ شهریور۱۳۹۰(۱۱سپتامبر۲۰۱۱)، مجری:الهام، مصطفی، کارا و رکسانا. کارگردان:کارا، موضوع:شوک فرهنگی‌ قسمت دوم

۱۳ شهریور ۱۳۹۰ (۴ سپتامبر ۲۰۱۱)، مجری:الهام، مصطفی، کارا، کارگردان: کارا، موضوع: شوک فرهنگی‌ قسمت اول

۶ شهریور ۱۳۹۰ (۲۸ اگوست ۲۰۱۱)، مجری: محمد ت، حمید، کارا، کارگردان: حمید، موضوع: انتخاب

۳۱ مرداد ۱۳۹۰ (۲۱ اگوست ۲۰۱۱)، مجری: کیوان و پرستو – کارگردان: سحر

۲۳ مرداد ۱۳۹۰ (۱۴ اگوست ۲۰۱۱)، موضوع برنامه “مهاجرت” با اجرای احسان و مسلم

۹ مرداد ۱۳۹۰ (۳۱ جولای ۲۰۱۱): پخش موسیقی، انتخاب موسیقی: سحر

۲ مرداد ۱۳۹۰ (۲۴ جولای ۲۰۱۱): موضوع برنامه “نژاد پرستی‌” با اجرای احسان و مسلم

۲۶ تیر ۱۳۹۰(۱۷ جولای ۲۰۱۱): با اجرای محمد، فرزانه و هادی, کارگردان: حمید

۱۲ تیر ۱۳۹۰ (۳ جولای ۲۰۱۱): مجری: کیوان و فرزانه – کارگردان: سحر

۵ تیر ۱۳۹۰ (۲۶ ژوئن ۲۰۱۱): موضوع: اوقات فراغت، اجرا مائده و مسلم، کارگردان: مسلم

۲۹ خرداد ۱۳۹۰ (۱۹ ژوئن ۲۰۱۱): اجرا: خسرو، حسام و حمید، کارگردان: حمید

۱ خرداد ۱۳۹۰(۲۲ می ۲۰۱۱): موضوع: گذری بر معماری اصفهان، استانبول و رم، اجرا : مسلم، کارگردان: مسلم

۴ اردیبهشت ۱۳۹۰ (۱۴ آوریل ۲۰۱۱): موضوع: آرزوهای کودکی، اجرا: مائده و مسلم، کارگردان: مسلم

۸ اسفند ۱۳۸۹ (۲۷ فوریه ۲۰۱۱): موضوع: زبان مادری، اجرا: الهه و مسلم، کارگردان: مسلم

6 دوست داشتمش