اين روزها درتاريخ ايران

قسمت دوازدهم

خسرو ميرزا نوه فتحعليشاه بود. پسر عباس ميرزا، نايب السلطنه ي شاه قاجار. ۱۸ سالش بود که به سن پترزبورگ فرستاده شد.  فروردين ماه سال ۱۲۴۵ه.ق. خسرو ميرزا با کارواني از همراهان راهي‌ همسايه ي شمالي شد. سفري که يک سال به طول انجاميد. اميرکبير ۲۲ ساله هم او را همراهي مي کرد. الماس شاه هم همراه با خسرو ميرزا به بلاد روس فرستاده شد….

نويسنده: عليرضا، وبلاگ هيچ وکوچ http://www.hichokuch.blogfa.com

اجرا: هادی

ضبط: مسلم

تنظیم و تدوین: مهدی

موسیقی: حسین علی زاده. آلبوم زیر تیغ

اين برنامه يک منبع تاريخي نيست و فقط به دنبال ايجاد علاقه به تاريخ يگانه کشورمان است.

حضور خسرو ميرزا در روسيه را در  اين فيلم از دقيقه ۵۹ ببينيد.

20 دوست داشتمش