اين هفته در تاريخ ايران، انتخاب دوباره وينستون چرچيل به نخست وزيری انگلستان

قسمت يازدهم، سی مهر تا ششم آبان ماه

همان مردمي كه در پايان جنگ جهاني دوم به اصطلاح تاريخ مصرف چرچيل را منقضي شده يافته بودند و با راي دادن به حزب كارگر،  «كلمنت اتلي» را برجاي وي نشانده و نخست وزير انگلستان كرده بودند بار ديگر به حزب محافظه كار و بازگشت چرچيل به قدرت که در آن زمان 77 سال داشت، راي دادند، زيرا با ملي شدن نفت ايران كه از آغاز كار در دست انگليسي‌ها بود قدرت استعماري انگلستان در گوشه و کنار جهان به چالش و مبارزه طلبيده شده بود.

 منابع:

Iranian History on This Day
Wikipedia
تبیان

اين برنامه يک منبع تاريخي نيست و فقط به دنبال ايجاد علاقه به تاريخ يگانه کشورمونه.

اجرا و ميکس: هادي
ضبط: مسلم

12 دوست داشتمش