روان درمانی شناخت رفتاری

برنامه زنده 1 دسامبر 2019

موضوع برنامه: آشنایی با روان درمانی شناخت رفتاری

اجرا: امیرحسین و علی

مهمان برنامه: احسان

مهمان این برنامه یکی از مجری های سابق رادیو قاصدک بود. احسان که دانشجوی دکترای روان شناسی دانشگاه آلبرتاست، دعوت ما رو پذیرفت تا در مورد روان درمانی شناخت رفتاری گفت و گو کنیم

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.