فردوسی و شاهنامه را آن طور که شایسته است بشناسیم

برنامه زنده 20 اکتبر 2019

موضوع برنامه : فردوسی و شاهنامه را آن طور که شایسته است بشناسیم

اجرا: علی و مرتضی

مهمان برنامه: شاهد

برنامه ای متفاوت از گاهشنود قاصدک با حضور دوست خوبمون شاهد که درباره شاعر بزرگ ایران، ابوالقاسم فردوسی، سبک شعری او، انگیزه نگارش و محتوای شاهنامه صحبت کردیم

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.