بیست و هشتم ژانویه 2018، چگونه سرمایه گذاری صحیح میتواند ما را به اهداف اقتصادی برساند؟

برنامه زنده 28 ژانویه 2018

موضوع برنامه :چگونه سرمایه گذاری صحیح میتواند ما را به اهداف اقتصادی برساند؟

اجرا: معین و امیرحسین

کارگردان فنی : مرتضی

مهمان برنامه : کتی پزشکی (کارشناس بانک RBC )

موزیک های پخش شده :

پخش شده از استودیو سی جی اس ار دانشگاه البرتا، ادمونتون، کانادا

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.