ششم نوامبر 2016، اضطراب

برنامه زنده 6 نوامبر 2016

موضوع برنامه: اضطراب

اجرا: احسان و پگاه

موسیقی پخش شده:

زیر باران: گروه سیرکل

آهنگ زندگی: گروه دال

برو وسط: ایندو

پخش شده از اس2016-05-11-19-24-02تودیو سی جی اس ار دانشگاه البرتا، ادمونتون، کانادا

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.