دوازدهم آوریل 2015، تکنیک های گفتگو

برنامه زنده 12 آوریل 2015

موضوع برنامه: تکنیک های گفتگو

اجرا: احسان و پگاه

میهمانان برنامه: سالار و شهرام

موسیقی پخش شده:

امشب: فرشاد ساعدی

جاده چالوس: رضا یزدانی

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.