هشتم دسامبر 2013، یادبود نلسون ماندلا و ادبیات زندان

برنامه زنده یکشنبه هشتم دسامبر 2013، 17 آذر 1392

اجرا : الهام
میهمانان برنامه : مهدی ثقفی ، فرهاد شمس
موضوع برنامه : یادبود نلسون ماندلا و ادبیات زندان

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.